orange gradient

Iron Ore Briefing and Western Australia Iron Ore Site Tour

​Jimmy Wilson, President, Iron Ore will host an Iron Ore briefing and a Western Australia Iron Ore (WAIO) site tour on Monday 6 October 2014, Tuesday 7 October 2014 and Wednesday 8 October 2014.